Home

Nabór do pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej ogłasza nabór do pracy na stanowisko:
stażysta lub młodszy asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Główne obowiązki:
-nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku oraz kosmetykami na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego,
-prowadzenie postępowań administracyjnych
Wykształcenie:
-wyższe drugiego stopnia, o kierunku: technologia żywności lub studia podyplomowe o tym kierunku, kosmetologia, biotechnologia, towaroznawstwo
Treść ogłoszenia
Zapraszamy do aplikowania!
Data opublikowania: 10.09.2019


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2019r.

Data opublikowania: 22.07.2019

Bezpieczne wakacje 2019

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o konkursie pn. „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”, który ma na celu promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.
Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach reportażu w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiającego zrealizowany w okresie wakacyjnym, nieodpłatny wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
Szczegóły dotyczące przedmiotu i zakresu konkursu znajdują się w Regulaminie.
Organizatorzy konkursu: Wojewoda Śląski, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Kurator Oświaty.
Konkurs trwa od 19 czerwca do 9 września 2019 r.


Więcej informacji:
Regulamin konkursu
Zgłoszenie
Plakat
Data opublikowania: 19.06.2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 18.06.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wilamowice w Przedszkolu w Hecznarowicach przy ul. Stawowej 8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że kolejne badania próbek wody pobranych z sieci wodociągowej Publicznego Przedszkola w Hecznarowicach przy ul. Stawowej 8 nie wykazały obecności bakterii grupy coli.
W związku z powyższym woda na terenie Gminy Wilamowice spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Treść komunikatu: Komunikat nr 2 z dnia 18.06.2019
Treść komunikatu: Komunikat nr 1 z dnia 13.06.2019

Data opublikowania: 13.06.2019 Aktualizacja 18.06.2019

Informacja dla rolników

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej przypomina, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące:
- produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego,
- dostawy bezpośrednie oraz
- Rolniczy Handel Detaliczny,
obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej -art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm).
We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji i/lub obrotu.
Wniosek do pobrania na stronie: Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji podstawowej, dostaw bezpośrednich oraz Rolniczego Handlu Detalicznego muszą spełniać wymagania higieniczno-sanitarne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Przy wdrażaniu wymagań higieniczno-sanitarnych, pomocne mogą być "Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności pochodzenia roślinnego w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego" - dostępne na stronie: Baza Aktów Prawnych UE

Data opublikowania: 10.04.2019

Konkurs „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Media Support Group organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą” doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.
Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie a także profilaktyki chorób zakaźnych.
Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień. Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 najciekawszych scenariuszy otrzymają nagrodę rzeczową w formie bonu o wartości 500 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: zaszczepsiewiedza.pl/konkurs

Data opublikowania: 19.03.2019


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2018 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2018 r.

Data opublikowania: 06.03.2019


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2018r.

Data opublikowania: 24.01.2019

Kampania społeczna #mamczasrozmawiac

23 listopada 2018 roku rozpoczęła się kolejna odsłona kampanii społecznej Krajowego Centrum ds. AIDS pod hasłem: #mamczasrozmawiac
Kampania ta jest kontynuacją kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS z 2017r. o tym samym tytule i - podobnie jak ona - jest oparta na idei promowania międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu rodziny, w tym HIV/AIDS i innych chorobach przenoszonych drogą płciową.
Listopadowa edycja kampanii kładzie przede wszystkim nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Tygodnia Testowania, w dniach 23-30 listopada 2018r. oraz 1 grudnia - podczas Światowego Dnia AIDS.
Głównym celem wydarzenia jest zachęcenie do wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV, jak największej liczby osób.

Więcej informacji:
Strona kampanii
Dyżury w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania 23-30 listopada 2018 oraz 1 grudnia 2018
Wykaz punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych
Informacja prasowa
Plakat
Materiały audiowizualne
Data opublikowania: 23.11.2018

Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza wszystkie firmy i organizacje do udziału w europejskim KONKURSIE DOBRYCH PRAKTYK zorganizowanym w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.
Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.

Więcej informacji:
Strona CIOP
Data opublikowania: 26.09.2018

Jesienna akcja szczepienia lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 19.09 - 28.09.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów, startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.


Więcej informacji:
Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Data opublikowania: 14.09.2018

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych

Zadaniem Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy jest ustalanie, rozpatrywanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Działalność Komisji to ciągły proces poszerzania i weryfikacji wykazu dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w celu dostosowania polskiego ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do polityki WE.
Najnowsze informacje dotyczące propozycji wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw przedstawione są w Komunikatach Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na propozycje wartości normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Więcej informacji:
Komunikaty Komisji

Data opublikowania: 30.07.2018


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2018r.

Data opublikowania: 18.07.2018

Światowy Dzień bez Tytoniu 2018

Jak co roku 31 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i jej partnerzy obchodzą Światowy Dzień bez Tytoniu. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zdrowotne i inne zagrożenia związane z użyciem wyrobów tytoniowych oraz promowanie skutecznych strategii mających ograniczyć to użycie.
Temat przewodni tegorocznego Dnia bez Tytoniu to „Tytoń i choroby serca”.
Korzyści wynikające z zaniechania palenia widoczne są niemal natychmiast:
  • W ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi;
  • W ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu;
  • W ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc;
  • Rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących;
  • W okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących;
  • Piętnaście lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły.

Więcej informacji:
Informacja WHO

Data opublikowania: 30.05.2018

Europejski Tydzień Szczepień 23-29 kwiecień 2018

Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez poszczególne państwa na poziomie lokalnym. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.
W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „Zapobiegaj. Chroń. Szczep.”
Szczepienia ochronne to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Realizacja obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych prowadzona jest w oparciu o rekomedacje Programu Szczepień Ochronnych (corocznie aktualizowany), zapewnia szczepionym bezpieczeństwo poprzez ochronę przed chorobami zakaźnymi.

Więcej informacji:
Europejski Tydzień Szczepień w serwisie WHO
Informacje o szczepieniach - Główny Inspektorat Sanitarny
Zaszczep w sobie chęć szczepienia - akcja informacyjna
Portal Szczepienia.info - informacje dotyczące szczepień
Plakat
Infografiki (odra, różyczka, odporność zbiorowiskowa)
Data opublikowania: 18.04.2018


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. , poz. 1261 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2017r.

Data opublikowania: 22.03.2018

Darmowe szczepienia dla dzieci z roczników 2013-2016 przeciwko pneumokokom

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.
Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony
Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016) Warunek - dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.
Co należy wiedzieć
Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne! Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka - zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
Szczepienia obejmują dzieci, które - po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną - zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018 r.
Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.
Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.
Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.
Więcej informacji:
Strona Ministerstwa Zdrowia
Strona GIS
Plakat "Wiosna bez pneumokoków"
Data opublikowania: 14.03.2018

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 15.02.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 14.02.2018r. stwierdzono jakość wody niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (ponadnormatywna zawartości manganu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi ul. Dolna 12, na Stacji Uzdatniania Wody w Kaniowie ul. Młyńska 20 oraz w sklepie Lewiatan w Bestwince ul. Witosa 14B oraz ponadnormatywna zawartość manganu i żelaza w Ośrodku Zdrowia w Dankowicach ul. Św. Wojciecha 23).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje równie, że nie istnieją przekonywujące dowody o toksyczności manganu i żelaza w wodzie do picia przeznaczonej dla ludzi.
Po przeprowadzeniu działań naprawczych zostaną przeprowadzone badania kontrolne.
Ponowne badania próbek wody w ww. punktach wykazały jakość wody zgodną z warunkami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r.
Data opublikowania: 15.02.2018 Aktualizacja: 05.03.2018


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2017r.

Data opublikowania: 22.01.2018

Materiały dotyczące wszawicy

Główny Inspektorat Sanitarny przygotował materiały informacyjno-edukacyjne na temat wszawicy.

Więcej informacji:
Broszura (GIS)
Plakat (GIS)
Ulotka awers (GIS)
Ulotka rewers (GIS)

Data opublikowania: 24.11.2017

Materiały dotyczące profilaktyki WZW A

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) w województwie śląskim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej zamieszcza poniżej materiały informacyjno-edukacyjne.

Więcej informacji:
Aktualne informacje dotyczące zachorowań (WSSE Katowice)
Ulotka opracowana przez WSSE Katowice
Plakat (GIS)
Ulotka (GIS)

Data opublikowania: 24.10.2017

Program edukacyjny „Trzymaj Formę !” w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 jest realizowana kolejna XII edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę !” mającego na celu promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
VII edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia realizowana w ramach tej edycji programu adresowana jest do szkół podstawowych (klasy VII) i gimnazjalnych (klasy II i III). Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.
Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży gimnazjalnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.
Szkoła zgłaszająca udział w konkursie proszona jest o rejestrację elektroniczną do dnia 3 listopada 2017r. na stronie internetowej konkurs.trzymajforme.pl oraz przesłanie pocztą tradycyjną wygenerowanego formularza zgłoszeniowego (wraz ze zgodami rodziców) z odpowiednimi podpisami, datami i pieczęciami również do dnia 3 listopada 2017r. na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice

Więcej informacji:
Strona Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!
Strona Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!
Regulamin i inne materiały do pobrania
Instrukcja rejestracji szkoły
Data opublikowania: 17.10.2017

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 02.10.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 25.09.2017r. stwierdzono jakość wody niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi( ponadnormatywna zawartości manganu na Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach, Szkole Podstawowej w Starej Wsi ul. Dolna 12 oraz w Ośrodku Zdrowia w Dankowicach ul. Św. Wojciecha 23).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje równie, że nie istnieją przekonywujące dowody o toksyczności manganu w wodzie do picia przeznaczonej dla ludzi.
Po przeprowadzeniu działań naprawczych zostaną przeprowadzone badania kontrolne.
Data opublikowania: 02.10.2017


Bardzo ważne!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że produkt Klin-Kler (data minimalnej trwałości 31.12.2020r. , nr partii 31-12-2020, Producent: Ekong International (UK) Ltd. Oxgate Lane Unit 5, Oxgate Centre London.NW2 7JA) dystrybuowany jako specyfik medycyny chińskiej jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia z uwagi na bardzo dużą zawartość ołowiu i rtęci, dlatego też nie może być zażywany.
Osoby które dotychczas zażywały ten produkt powinny zasięgnąć porady lekarza.

Data opublikowania: 29.08.2017

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 300C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Więcej informacji:
Ulotka Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas upałów
Ulotka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przygotować się na upał”
Infografika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”

Data opublikowania: 02.08.2017

Uwaga na barszcz Sosnowskiego !

Barszcz Sosnowskiego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych gatunków roślin w Polsce. Stanowi on ogromne zagrożenie dla ludzi, jest inwazyjny i bardzo trudny do zwalczenia ze względu na niezwykłą plenność.
Kontakt bezpośredni z jakąkolwiek częścią rośliny powoduje poparzenia skóry, które w przeciwieństwie do poparzeń termicznych, są bardziej bolesne, mogą prowadzić do powstania głębokich ran oraz długotrwałych przebarwień skóry. Także wdychanie olejków eterycznych, które są szczególnie lotne w upalne dni, może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Biorąc pod uwagę fakt, że co roku wiele osób ulega poważnym poparzeniom tą rośliną, Główny Inspektorat Sanitarny przygotował materiał edukacyjny na temat zagrożeń związanych z barszczem Sosnowskiego oraz zaleceń jak uniknąć poparzenia oraz jak postępować w przypadku kontaktu z ww. rośliną.
Więcej informacji:
Broszura GIS
Monitoring barszczu Sosnowskiego
Data opublikowania: 23.06.2017


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2017r.

Data opublikowania: 26.07.2017

Akacja pod hasłem „Brązowo, ale czy zdrowo ?”

Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.
Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry, ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca. Skóra bez tych uszkodzeń i zniszczeń wyglądałaby zdrowo i młodo. Zmiany skórne pod wpływem promieniowania UVA, czyli efekty fotostarzenia się nie są widoczne w krótkim odstępie czasu, powstają później.
Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słońce, szczególnie sztuczne, może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym.
Nowotwory skóry stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych u ludzi. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki, a liczba zgonów z powodu czerniaka wynosi 1,5 tys. osób rocznie.
Materiały do pobrania:
Plakat
Ulotka
Data opublikowania: 01.06.2017

DOPALACZE - WYPALACZE "ŚRODKI ZASTĘPCZE"

Do pobrania materiały opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach:
Plakat
Ulotka

Więcej informacji:
Dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Matariały edukacyjne na temat dopalaczy na stonie GIS

Data opublikowania: 01.06.2017

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Z dniem 31 marca 2017 roku zakończyła się realizacja projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia.
W podsumowaniu projektu została przygotowana publikacja „Projekt KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych” którą można znaleźć na stronie projektu. W publikacji opisano doświadczenia i osiągnięcia projektowe oraz zawarto wstępne rekomendacje w zakresie dalszych działań.
Więcej informacji:
Strona projektu
Strona kampanii społecznej projektu „HCV Jestem Świadom”
Materiały do pobrania:
Ulotki: „rekin” „pająk” „kobra”
Plany higieny: Salon fryzjerski, Salon kosmetyczny, Salon tatuażu

Data opublikowania: 21.04.2017

Światowy Dzień Zdrowia 2017

Jak co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.
W tym roku poświęcony będzie tematowi depresji i obchodzony pod hasłem „Depresja - porozmawiajmy o niej” Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną, przyjaciółmi i niezdolność do pracy.
Każdy może zachorować na depresję. Dlatego kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu ma wiek, płeć czy status społeczny. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.
Więcej informacji:
Materiały na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Strona GIS dotycząca obchodów Swiatowego Dnia Zdrowia 2017

Data opublikowania: 05.04.2017

starsze wiadomości...