Oddział Laboratoryjny
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej posiada od dnia 17.08.2005 roku Certyfikat Akredytacji nr AB 627 Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Certyfikat Akredytacyjny ważny jest do 16.08.2021r.
Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 627.

Akredytacja dotycząca badania wody obejmuje następujące parametry:
Znaczek akredytacji
Znaczek ILAC
 • smak,
 • zapach,
 • mętność,
 • barwa,
 • odczyn (pH),
 • przewodność elektryczna właściwa,
 • azotany,
 • azotyny,
 • amoniak,
 • siarczany,
 • chlorki,
 • twardość ogólna,
 • fluorki,
 • żelazo,
 • glin,
 • mangan,
 • ołów,
 • kadm.
 • miedź,
 • nikiel,
 • cynk,
 • ortofosforany,
 • indeks nadmanganianowy,
 • tlen rozpuszczony,
 • biochemiczne zapotrzeb. tlenu (BZT5)
 • zawiesiny,
 • substancje powierzchniowo czynne,
 • chlor wolny, chlor ogólny, chlor związany,
 • potencjał utleniająco-redukujący (redoks),
 • łatwolotne chlorowcowe pochodne węglowodorów (THM-Y),
 • chloroorganiczne insektycydy i chlorobenzeny (pestycydy),
 • liczba bakterii z grupy coli,
 • liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych i Escherichia coli,
 • ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym
 • liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny Clostridia,
 • obecność bakterii z rodzaju Salmonella,
 • liczba enterokoków kałowych,
 • liczba bakterii z rodzaju Legionella Sp.,
 • liczba bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami),
 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich,
 • liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa.
Akredytacja dotycząca badania kału i wymazu z odbytu, szczepu do identyfikacji obejmuje:
 • obecność i identyfikacja pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella i Shigella,
 • obecność i identyfikacja termofilnych pałeczek z rodzaju Campylobacter.
 • obecność i identyfikacja pałeczek jelitowychEscherichia coli O157,
 • obecność i identyfikacja pałeczek jelitowych potencjalnie enteropatogennych Escherichia coli,
 • obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Yersinia.
Akredytacja dotycząca badania skuteczności procesu sterylizacji obejmuje:
 • badanie testów biologicznych Sporal A i S

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego - mgr Ewa Łomnicka tel. 033 8160012 wew. 30
Kierownik ds. jakości - mgr inż. Renata Wierzbanowska tel. 033 8160012 wew. 30
W skład Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej wchodzą następujące sekcje:
Laboratorium badania wody

Badania laboratoryjne wykonywane są przez kompetentny personel, zgodnie z obowiązującymi metodami, przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej i badawczej.
Próbki wody na badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne przyjmowane są w budynku "A" (II piętro,) PSSE w Bielsku - Białej przy ul. Broniewskiego 21 w dniach od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1300.
W przypadku badań ścieków oraz oznaczeń metali, pestycydów i THM-ów w próbkach wody wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu badań.
Próbki kału na nosicielstwo przyjmowane są w budynku głównym, "A" (I piętro,) PSSE w Bielsku - Białej przy ul. Broniewskiego 21, w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 730 do 930
Wyniki wydawane są codziennie w godz. od 1200 do 1400

  Dokumenty do pobrania

Wzór zlecenia na badanie wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym
Instrukcja pobierania próbek wody
Wzór zlecenia na badanie kału
Instrukcja pobierania i transportowania próbek kału od osób zdrowych do badań bakteriologicznych
Instrukcja pobierania i transportowania próbek kału od osób chorych do badań bakteriologicznych
Instrukcja pobierania i transportowania próbek kału do badań serologicznych na obecność wirusów
Instrukcja pobierania i transportowania próbek kału do badań parazytologicznych
Instrukcja pobierania i transportowania kału od osób chorych do badań bakteriologicznych w kierunku toksynotwórczych szczepów Clostridium difficile
Zlecenie roczne na badania testów mikrobiologicznych - Sporal
Załącznik do badań urządzeń sterylizacyjnych testami biologicznymi
Zakres badań oraz wykaz metod badawczych stosowanych w Sekcji OL-CHZZ
Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych obiektów